นายกสภา มทร. ๙ แห่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์

นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์

ประธาน ทปนอ.มทร. ๙ แห่ง

 นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

นายกสภา มทร.ธัญบุรี

 20140707-A3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์

นายกสภา มทร.กรุงเทพ

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ

นายกสภา มทร.ตะวันออก

 20140707-A5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ

นายกสภา มทร.พระนคร

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

นายกสภา มทร.ล้านนา

 ประเสริฐ_ชิตพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

นายกสภา มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

นายกสภา มทร.อีสาน