นายกสภา มทร. ๙ แห่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภา มทร.อีสาน
ประธาน ทปนอ.มทร. ๙ แห่ง

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายกสภา มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์
นายกสภา มทร.กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
นายกสภา มทร.ตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
นายกสภา มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
นายกสภา มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

นายกสภา มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์