Website 9 RMUTs

icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 

ทำเนียบอธิการบดี ๙ มทร.

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.วิโรจน์   ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประธาน ทปอ.มทร. ๙ แห่ง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดี มทร.ธัญบุรีเลขานุการ ทปอ.มทร. ๙ แห่ง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มทร.กรุงเทพ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>