ติดต่อ

 20140707-10
ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ ๓๙ หมู่ ๑ ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๘๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๕๗
เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๘๖๐๑๘๔๗
e-mail : supatara@mail.rmutt.ac.th

 

 20140707-11
นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ธัญบุรี
ช่วยงานเลขานุการ ทปอ.มทร.

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ ๓๙ หมู่ ๑ ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๗
โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๔๕
เบอร์มือถือ ๐๘๙ ๖๑๔๑๙๘๖
e-mail : eak_rmutt@hotmail.com ,crp@rmutt.ac.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>