ติดต่อ

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 (ฝ่ายประชุม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3017
โทรสาร : 0 2549 4094
e-mail : crp@rmutt.ac.th

Leave a Reply