ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ
1) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)
2) ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ทปอ.มทร.และ ทปนอ.มทร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา  สงวนทรัพย์

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ทปอ.มทร.และ ทปนอ.มทร.

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง

ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ทปอ.มทร.และ ทปนอ.มทร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้า

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ทปอ.มทร.และ ทปนอ.มทร.

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายเอกนรินทร์   พุทธบรรจง

หัวหน้าฝ่ายงานประชุม มทร.ธัญบุรี
ช่วยงานเลขานุการ ทปอ.มทร. และ ทปนอ.มทร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวนางสาวอลิศรา ธรรมรักษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายประชุม)
ช่วยงานเลขานุการ ทปอ.มทร. และ ทปนอ.มทร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวอภิญญา สวัสดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายประชุม)
ช่วยงานเลขานุการ ทปอ.มทร. และ ทปนอ.มทร.