เลขานุการการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ๙ แห่ง

ฝ่ายเลขานุการการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ๙ แห่ง

 20140707-10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการ ทปอ.มทร.และ ทปนอ.มทร.

 

 20140707-11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายเอกนรินทร์   พุทธบรรจง

หัวหน้าฝ่ายงานประชุม มทร.ธัญบุรี

ช่วยงานเลขานุการ ทปอ.มทร. และ ทปนอ.มทร.

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวพรรษชล กลัดอ่ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่วยงานเลขานุการ ทปอ.มทร. และ ทปนอ.มทร.