เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมา

ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการอธิการบดี ประกอบด้วย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งเป็นกรรมการ

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดีกำหนดมาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการอธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(๒) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(๓) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่ของรัฐและเอกชน ในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(๔) กำหนดแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับชุมชน องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น
(๕) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอธิการบดี

ระเบียบว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อาศัยความตามมาตราวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติของคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ การนัดประชุมให้ทำเป็นหนังสือแจ้งพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่การประชุมเร่งด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบขณะประชุมก็ได้

ข้อ ๓ ให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ข้อ ๔ ในการประชุมต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๕ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒  เรื่องที่เขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ

ข้อ ๖ ประธานคณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.    เป็นประธานการประชุม

๒.    กำหนดการประชุม

๓.    ควบคุมและดำเนินการประชุม

๔.    งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษเมื่อมีเหตุอันควร

ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน

ข้อ ๗ เลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.    เชิญประชุมคณะกรรมการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี หรือตามที่ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมอบหมาย

๒.    จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓.    จัดทำรายงานการประชุม

๔.    แจ้งมติการประชุมไปยังผู้เกี่ยวข้อง

๕.    ติดตามความก้าวหน้าของผลการประชุม

ข้อ ๘ เลขานุการอาจเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการต่อที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการได้

ข้อ ๙ ประธานคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้เมื่อประธานพ้นจากวาระให้เลขานุการพ้นจากตำแหน่งด้วย

ข้อ ๑๐ ในการประชุม ต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

กรณีที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องใด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ให้เลขานุการจัดทำมติของที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีสำหรับเรื่องนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ ๑๑ การลงมติของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

20140718

(รองศาสตราจารย์นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ทำเนียบประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง        ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา   หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖   

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

ดร.สาธิต   พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

 สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

 สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

สมัยที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

สมัยที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

สมัยที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

Leave a Reply