«

»

May 24

ผลการปฏิบัติตามมติทปนอ.มทร. 2559

NameSizeHits
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 1/2559195.3 KiB278
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 2/2559261.8 KiB306
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 3/2559278.1 KiB278
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 4/2559289.0 KiB275
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 5/2559278.4 KiB242

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 03/2560
300.9 KiB
414 Downloads
Details