«

»

May 25

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

IMG_2873

พิจารณาการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดย ศ.นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

IMG_2881

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)